Партньори по Проекта

Водещ партньор

Съюз на производителите на екологична енергия-BG

Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия-BG” е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. СПЕЕ - BG популяризира дейности в областта на възобновяемите и алтернативни източници на енергия, като: - координиране; - предлага и съдейства за осъществяване на инициативи в рамките на ВИ на енергия, околната среда и ЕЕ; - подпомага изготвянето и финансирането на проекти; - извършва дейности като обмен на техническа и логистична информация, подготовка на обективни анализи и прогнози, научни разработки; - осъществява мониторинг в областта на ВЕИ и АИЕ. Развива дейности и по опазване на околната среда и повишаване икономическа ефективност на производството.

Партньор:


Център за климатични промени

"Център за климатични промени" е неправителствена организация, която функционира от 2008 година. Центърът работи в областта на опазването на околната среда, намаляване на изменението на климата, устойчивото използване на енергията и правилното управление на отпадъците. От 2009 г., "Център за климатични промени"е местен партньор на норвежката компания Норвежки Енерги, като съвместно осъществяват инициативи в Македония.

Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU)

Този уебсайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5C006 България-Македония. Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Център за климатични промени - Гевгелия и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.