За Европейската Програма

За прогрмата

Новата ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония е приета на 5 август 2015 г. от Европейската комисия с решение № C (2015) 5653 и се съсредоточава върху мерките, насочени към смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в решаването на въпроси свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие, устойчиво използване на природните ресурси, опазване на околната среда и управление на риска на трансгранично ниво. Основният фокус на програмата също е поставен върху опазването на природното и културното наследство в региона. Освен това, финансирането ще помогне за увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и за облекчаване на достъпа им до нови пазари.

Корина Крету, еврокомисарят по регионална политика, заяви: "Аз съм много доволен, че се въвежда тази програма за сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония. Трансграничната програма зависи от силната воля на заинтересованите страни да обединят ресурсите си заедно за справяне с общите предизвикателства . чрез сътрудничество в околната среда, туризъм и конкурентоспособността на малките и средни предприятия, региона може да се увеличи привлекателността на туристи и инвеститори. да пожелая на двете страни успех в реализирането на това сътрудничество и давам подкрепа на проекти, които ще бъдат реализирани с общи сили."

ИНТЕРРЕГ-ИПП трансграничната програма обхваща 2 гранични региона в България и 3 региона на Република Македония. Тя е на стойност повече от 19 милиона € с дял от почти 17 милиона € от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Някои от очакваните резултати са:

 • Засилен капацитет за опазване на околната среда и устойчиво използване на общи природни ресурси, например чрез инвестиции в зелена инфраструктура, както и в обучение и изграждане на капацитет за публичните институции;
 • Подобряване на капацитета за съвместно реагиране в случай на пожари, наводнения и други извънредни ситуации чрез възстановяване на речните брегове, зонален и регионално / местно планиране поръчка на речните басейни и прилагане на всеобхватни инициативи за защита от пожар;
 • Увеличаване на привлекателността на туризма чрез възстановяване на обекти от културно наследство и поддържане на традиционни ландшафти;

ДЕЙНОСТИ

 • Засилено сътрудничество и работа в мрежа за устойчиво развитие на туризма;
 • Подобряване на условията за развитие на бизнеса: конкурентна местна икономика, основана на базата на регионални средства и със силни връзки с международните пазари чрез засилване на капацитета на образователната система ориентиран към нуждите на пазара;
 • Увеличаване на капацитета на публичния и частния сектор за развитие на бизнеса чрез насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството за обмен на нови идеи, умения и технологии, както и насърчаване на създаването на нови фирми.

Предистория::

5 NUTS III или еквивалентни области, които са включени в ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония:

 • България: областите Благоевград и Кюстендил.
 • Македония: Североизточния, Източния и Югоизточния планов регион.

Програмата ще се фокусира върху следните три приоритета:

 1. Околна среда;
 2. Устойчив туризъм;
 3. Конкурентоспособност.

Общият бюджет на програмата за сътрудничество: € 19 461 690

Общият дял на Европейския съюз (ИПП - Инструмент за предприсъединителна помощ): € 16 542 434

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. За контакти: ул. Св. Кирил и Metоди бр. 17-19, София 1202, България - http://www.mrrb.government.bg

Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU)

Този уебсайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5C006 България-Македония. Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Център за климатични промени - Гевгелия и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.