За проекта

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Повишаване нивото на информираност и познания на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка с опазване на околната среда, чрез активното насърчаване на дейности, свързани с управлението на отпадъците, намаляване и рециклиране на отпадъци.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Създаване на интегриран подход в подкрепа на подобряване познанията за околната среда и предприемането на съвместни обществени дейности за отстраняване на незаконните сметища и предотвратяване на замърсяванията;
Фокусиране върху общите проблеми и пропуски, свързани с придобиването на познания за управление на отпадъците и повишаване осведомеността за сортиране и рециклиране на отпадъците в образователните институции в трансграничния региона на България и Македония;
Повишаване на информираността и интереса по въпросите, свързани с опазване на околната среда, предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци и рециклирането;
Насърчаване активното участие на младите хора по въпросите, свързани с опазване на околната среда;

ДЕЙНОСТИ

Осъществяване на обширна обучителна и промоционална кампания сред образователните институции в трансграничния регион в България и Македония;
Изработване на екологосъобразно оборудване за разделно събиране на отпадъци в България и Македония;
Разработване на Съвместна обучителна програма “WasteEDU”
Провеждане на Съвместни зелени училища "WasteEDU” в България и Македония;
Разработване на уеб портал WASTE@EDU;
Разработване на софтуер за мобилни телефони за картографиране на незаконни сметища и други замърсени райони;
Отпечатване и разпространение на учебно помагало - EduBook “Кръговрат на отпадъците”;
Провеждане на Дискусионен форум – „Управление на отпадъците в трансграничния район - пропуски в образованието на младите поколения "в Македония;
Провеждане на Финална конференция в България – „Трансграничен обмен на опит в областта на управлението на отпадъците.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Осъществена обширна информационна и промоционална кампания сред образователните институции в трансграничния регион в България и Македония;
Повишен интерес сред младите хора относно проблемите, свързани с рециклиране, намаляване и превенция на отпадъците;
Подобрени инфромираност и познания на младите хора относно въпросите, засягащи защитата на околната среда, превенция на отпадъците и рециклирането;
Насърчено прякото участие и ангажираност на младите хора в кампании за опазване на околната среда;
Насърчени обмяната на опит и добри практики между заинтересованите страни с цел повишаване познанията, свързани с опазване на околната среда в трансграничния регион на България и Македония.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Ученици от основните училища на възраст между 6-15 години (от 1-ви до 8-ми клас в България и 1-ви до 9-ти клас в Македония);
Основни училища в трансграничния регион;
НПО, браншови и други организации, подпомагащи младежката активност и дейности, свързани с околната среда;
Малки и средни предприятия работещи в областта на управлението на отпадъци (разделно събиране на отпадъци, рециклиране и т.н.);
Регионални и местни власти.

Пламен Тодоров

>> Ръководител проект

Професионалният опит на Пламен Тодоров води началото си от 2001 г. През 2006 г. започва работа в БИКЦ-Сандански, където специализира в областта на разработването и управлението на бизнес и инвестиционни проекти. Пламен е разработил и участвал в проекти, насочени към икономическо развитие, иновации, възобновяеми енергийни източници. Притежава повече от 11 години опит в управлението и координиране на проекти в рамките на различни програми като Erasmus +, Оперативни програми в България, Програма ФАР, Програма „Учене през целия живот“, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП, Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, Програми за развитие по USAID, Програми за европейско териториално сътрудничество, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Програми за конкурентоспособност на МСП и др. В качеството си на ръководител на проект „WasteEDU”, Пламен отговаря за успешното изпълнение на проекта. Той ръководи, насочва и мотивира екипа по проекта, като също така осигурява неговото ежедневно планиране и контрол. Той участва в разработването и поддържа одобрените планове и конкретни етапи за изпълнението на проекта. Като проектен ръководител, Пламен отговаря за изграждането и поддържането на ефективна комуникация с другите членове от екипа, както и с различни институции, организации и заинтересовани страни, свързани с проекта.

Румяна Попова

>> Технически и финансов координатор

Румяна Попова е Технически и финансов координатор по проект „WasteEDU” в сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG”. Румяна има магистърска степен по Европеистика и е докторант по Политология. Тя има 5 години професионален опит в изпълнението на различни проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, опазването на околната среда и трансграничното сътрудничество. В периода от 2012 – 2017 г., Румяна работи за популяризирането на възобновяемите и алтернативни източници на енергия, и практиките за управление на отпадъците. Специализирала е в организирането и осъществяването на ефективно взаимодействие и сътрудничество между фирми, работещи в областта на ВЕИ, образователни и неправителствени организации и институции, регионални и национални власти и други заинтересовани страни, за целите на цялостната и ползотворна употреба на ВЕИ, опазване на околната среда и постигане на устойчиво социално и икономическо развитие в Област Благоевград. В качеството си проектен координатор в СПЕЕ-BG, Румяна ръководи и координира изпълнението на проектните дейности в трансграничния регион в България. Тя отговаря за успешното изпълнение на проектните дейности по създадения времеви график и следи за надлежното осъществяване на отговорностите и възложени задачи в рамките на подписаните договори за услуги. Тя отговаря за организирането и надлежното съхранение на цялата документация и информация, свързани с проекта, участва в организирането на проектни мероприятия, и осигурява и координира медийното отразяване на проектните дейности. Част от нейните отговорности обхващат изготвянето на доклади за напредъка на проекта, както и финалния доклад за изпълнение.

Филип Стояновски

>> Технически и финансов координатор

Филип Стояновски е координатор по проекта от страна на Център за климатични промени – Гевгелия. Има бакалавърска степен по машиностроене и богат опит в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, управлението на отпадъците и опазването на околната среда. Филип има повече от 5 години професионален опит в разработването, ръководенето и координирането на проекти и инициативи с обществена насоченост. Многократно е участвал в разработването на научни изследвания и анализи по различни екологични и енергийни теми, което несъмнено ще допринесе за ефективното изпълнение на проект “WasteEDU”.

Бояна Станоевска-Пецуровска

>> Проектен асистент

Бояна Станоевска-Пецуровска работи като асистент по проект „WasteEDU” в Центъра за климатични промени – Гевгелия. Професионалната й кариера започва преди близо 10 години, работейки по проекти за управление на отпадъците в неправителствения сектор. Оттогава тя се развива професионално в областта на опазването и управлението на околната среда. Бояна има богат опит в управлението и изпълнението на проекти, осигурявайки експертиза по различна екологична проблематика. Част е от екипа на Центъра за климатични промени от 2008 г., където има възможността да работи по управление и изпълнение на проекти, свързани с енергийната ефективност и управлението на отпадъците в сферата на промишлеността, изменението на климата, цялостното управление на отпадъците, както и за повишаване осведомеността сред населението по въпросите за опазването на околната среда. Бояна има бакалавърска степен по политически науки, а в момента провежда следдипломна квалификация по комуникация. През 2010 г. успешно завършва курс по енергетика, околна среда и изменение на климата в Университета в Осло, както и курс по улавяне и съхранение на въглерод в Университета Цинхуа в Китай през 2012 г. Тя е сертифициран експерт по ОВОС и експерт по управление на отпадъците, с издаден сертификат от Министерството на околната среда и пространственото планиране на Република Македония.

The project is implemented on the territory of Republic Bulgaria – Blagorvgrad Region and Republic of Macedonia - Southeast Planning region.

Project duration: 15 months (18.10.2016 – 18.01.2018)

Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU)

Този уебсайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5C006 България-Македония. Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Център за климатични промени - Гевгелия и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.