За регионите

Югоизточен планов регион в Република Македония

Югоизточен регион

Югоизточният планов регион е един от осемте статистически региона в Република Македония. Той се намира в югоизточната част на страна и граничи с Република България и Република Гърция. В рамките на страната, регионът гранични с Източен и Вардарски статистически региони.

Югоизточният планов регион е разделен на 10 общини:

Съгласно последното преброяване през 2002 г., населението на Югоизточен планов регион наброява 171 416 жители.

Година на преброяване Население Изменение
1994 167,941 н/п
2002 171,416 +3.13%

Най-многобройната етническа група в региона е македонската.

Брой %
ОБЩО 171,416 100
Македонци 154,957 90.4
Турци 12,661 7.4
Сърби 1,194 0.7
Други 2,604 1.5

Област Благоевград

Благоевградска област е разположена в юго-западната България и обхваща района на Пиринска Македония. Тя граничи с областите Кюстендил, София, Пазарджик и Смолян, и достига до държавните граници с Гърция (на юг) и Република Македония (на запад). Регионът включва долините на р. Струма и Места, Пирин планина и части от планините Рила, Родопи, Славянка, Беласица, Огражден, Малешевска и Влахина. Област Благоевград е част от Югозападния планов регион. Общата площ на Областта е 6 449 км2, което представлява 5,8% от територията на страната. Административно областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени места. Релефът на областта се характеризира с изключително разнообразие - от високопланински до котловинен. В нея се включват изцяло или отчасти най-високите планини в България – Рила, Пирин и Родопи, в които има територии с високопланински, среднопланински и предпланински релеф. Макар и с по-малка височина, но с планински релеф са и частите от останалите планини в границите на областта - Влахина, Малешевска, Огражден, Беласица и Славянка. Водното богатство на Благоевградска област се формира от двете главни речни артерии Струма и Места и техните многобройни притоци – Благоевградска Бистрица, Лебница, Демяница, Пиринска Бистрица, Струмешница, Белишка река, Глазне, Канина, Туфча и много други, от карстови извори в Пирин и Славянка и над 160 циркусни езера в Пирин и Рила. Изключително природно богатство са минералните извори. Климатът в региона се характеризира в голяма степен от средиземноморското климатично влияние по течението на реките Струма, Струмешница и Места. Това създава условия за развитие и отглеждане на голям брой топлолюбиви средиземноморски растителни видове и култури, за разлика от останалите райони в страната. Речните долини позволяват добро напояване и мелиорация в региона. Почвата е подходяща за производство на тютюн, грозде, плодове, различни топлолюбиви култури, билки, гъби и др. Районът се характеризира с дълги летни суши в равнините, с нива на валежи и по-ниски от средните за страната, сезонно и месечно неравномерно разпределени. Това създава проблеми, тъй като се увеличава необходимостта от напояване, което на свой ред прави земеделската продукция по-скъпа. Освен това, пролетните студове и ранните есенни студове могат да причинят сериозни щети върху зеленчуците, тютюна и овощните дървета. Що се касае до населението, според данните от последното преброяване на населението през 2011 г., Област Благоевград е третата по големина в България с население 324 110 д., или около 4.4% от цялото население в страната.

Југоисточниот плански регион е 10 општини, и тоа:

Благоевград
Банско
Белица
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU)

Този уебсайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5C006 България-Македония. Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Център за климатични промени - Гевгелия и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.