WasteEdu в медиите

Дискусионен форум на тема „Управление на отпадъците в трансграничния регион – пропуски в образованието на младото поколение“

На 12-13 май 2017 г., в хотел „Есперанто“ - Струмица, Македония, се проведе двудневен Дискусионен форум на тема „Управление на отпадъците в трансграничния регион – пропуски в образованието на младото поколение“. Събитието бе организирано като част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, който се изпълнява от „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“ в партньорство с „Център за климатични промени – Гевгелия“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

По време на Дискусионния форум бяха обсъдени настоящите тенденции, както и съществуващи и потенциални предизвикателства, недостатъци, пропуски и ползи в образователния процес по отношение управлението на отпадъци и опазването на чиста околна среда. Участие във форума взеха представители от началното и основно образование, неправителствени организации, работещи с млади хора, фирми и организации, ангажирани по въпросите за околната среда, представители на националната и местната власти на двете държави, и други заинтересовани страни.

В рамките на събитието бяха представени добри практики от страни-членки на ЕС по отношение управлението на отпадъците в образователния процес. Представители на начални училища от Югоизточния регион в Македония представиха свои инициативи и дейности, свързани с управлението на отпадъците в тези училища.