WasteEdu в медиите

Стартиране проект „WASTEEDU”

През месец Октомври 2016 г., Съюз на производителите на екологична енергия – BG, в партньорство с Център за климатични промени – Гевгелия, Македония, стартира изпълнението на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, с период на изпълнение 15 месеца.

Сред основните целеви групи на проекта са учебните заведения и ученици от основното образование в Област Благоевград. Проектът е пряко насочен към дейности, касаещи управлението и превенцията на отпадъци в пограничната зона, и цели да повиши осведомеността и познанията сред младите хора относно отрицателното въздействие от генерирането на отпадъци, последствията за околната среда и човешкия живот, както и за икономическите и социални ползи при правилното им управление.