Училища от Македонија

Училища от Македония

Въз основа на предварително зададени критерии, са избрани следните училища от Македония (Югоизточен регион):

 1. OOУ „Владо Кантраджиев“, Гевгелия
 2. OOУ „Гоце Делчев“, с. Босилово
 3. OOУ „Св. Кирил и Методий“,с. Иловица
 4. OOУ „Сандо Мазев“ ,Струмица
 5. OOУ „Петър Мусев“, Богданци
 6. OOУ „Кръсте Петков Мисирков“, Радовиш
 7. OOУ „Мнуш Търновски“, Ново село
 8. OOУ „Атанас Нивичански“, с. Нова Маала
 9. OOУ „Гоце Делчев“ , с. Василево
 10. OOУ „Кочо Рацин“, Дойран
 11. OOУ „Гоце Делчев“ , с. Конче
 12. OOУ „Маршал Тито“ Струмица