Поддръжници

Следните общини в Македония покрепят проекта: