Училишта од Македонија

Училишта од Македонија

Врз основа на претходни критериуми следните училишта од Македонија (Југоисточен Регион) се одбрани да бидат дел во проектот:

 1. ООУ „Владо Кантарџиев“ Гевгелија
 2. ООУ „Гоце Делчев“с. Босилово
 3. ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Иловица
 4. ООУ „Сандо Масев“ Струмица
 5. ООУ „Петар Мусев“ Богданци
 6. ООУ „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш
 7. ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село
 8. ООУ „Атанас Нивичански“ с. Нова Маала
 9. ООУ „Гоце Делчев“ с. Василево
 10. ООУ „Кочо Рацин“ Дојран
 11. ООУ „Гоце Делчев“ с. Конче
 12. ООУ „Маршал Тито“ Струмица