Събития

Финална конференция в България „Трансгранична обмяна на опит в сферата на управлението на отпадъците“

  • Декември 2017 – Януари 2018 г

Краят на изпълнението на проекта ще бъде отбелязан с организирането и провеждане на заключителна конференция в България на тема: „Трансгранична обмяна на опит в сферата на управлението на отпадъците“, в рамките на която различни заинтересовани страни, представители на целевите групи и основни участници в проекта от България и Македония, ще получат възможността да представят добри практики, проекти и инициативи в областта на управлението на отпадъци и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Част от програмата на събитието ще включва представяне на основните резултати от изпълнението на проекта, както и популяризиране на материали и продукти, разработени в рамките на проекта, които целят повишаване информираността на младото поколение в двете държави относно въпросите, свързани с опазване на околната среда (намаляване генерирането на отпадъци и тяхното рециклиране). Заключителната конференция ще бъде форум, който ще осигури възможност за участие на заинтересовани страни на местно и регионално ниво, и който ще разкрие възможностите на съвместно сътрудничество за опазване на околната среда, използвайки основните инструменти, разработени в рамките на проекта, и най-вече чрез активното участие на младите хора.

Събитието ще се проведе в периода декември 2017 – януари 2018 г.